Diperlukan gaya pengasuhan yang tepat untuk dapat membina akhlak anak dengan efektif. Tujuan utama dari…